ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท Orkla Asia Pacific (M) Sdn Bhd สำหรับประเทศไทย

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท Orkla Asia Pacific (M) Sdn Bhd สำหรับประเทศไทย

ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ได้แก่ ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรติดต่อ อีเมลแอดเดรส การถ่ายภาพ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อความ หรือคำตอบ ที่ส่งมาร่วมกิจกรรม

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางต่าง  โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

  1. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ขั้นตอนการสมัครงาน และดำเนินการกับบริษัท หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับบริษัท
  2. จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างบริษัทและท่าน เช่น Facebook Jordan Thailand หรือทาง website บริษัท
  3. . การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน Facebook Jordan Thailand
 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท
  2. เพื่อการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ การให้บริการ หรือการดูแลลูกค้า และการควบคุมคุณภาพของการให้บริการ

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและใช้ตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนั้น

 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

1.       การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

  1. ลักษณะการเก็บ จะจัดเก็บเป็นแบบ Soft copy
  2. สถานที่จัดเก็บ จะทำการเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
  3. ระยะเวลาจัดเก็บ กรุณาพิจารณาหัวข้อระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ บริษัทไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

2.       ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ลำดับที่

ประเภท/ รายการข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาการประมวลผล

1.

ข้อมูลจาก FB ร่วมกิจกรรม

180 วัน

2.

ข้อมูลจากส่วนอื่นนอกเหนือจากการร่วมกิจกรรมเฟสบุ๊ค

365 วัน

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.      สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right  to withdraw consent)

ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท

2.      สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access)

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้

3.      สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification)

ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิมเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

4.      สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure)

ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

5.      สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing)

ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

6.      สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability)

ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

7.      สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

หมายเหตุ:

ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

บริษัทจะมีการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของบริษัทที่บริษัทคิดว่าท่านอาจสนใจ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากบริษัทแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ท่านสามารถทำได้โดยการส่งข้อความ Inbox มาที่ Facebook:  Jordan Thailand

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวของ website อื่น

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัทและการใช้ website งานบริษัท เท่านั้น หากท่านได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในwebsite ของบริษัทก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัท

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของบริษัทโดยเร็วที่สุด

 

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางที่ 1: 

Privacy Web Form (onetrust.com)

ข่องทางที่ 2:

Inbox Facebook:  Jordan Thailand